Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών

02/07/2015

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Ν. 4495/2017, για κάθε μεταβίβαση ακινήτου εν ζωή (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία). Πιό συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν.4495/2017  ισχύει ότι:

“σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού”.

Με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται ότι:

στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα

στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ΄υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους κλπ

στο ακίνητο οι εκτελούμενες αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, κλπ.

Πριν τη σύνταξη των συμβολαίων οι βεβαιώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στο συμβόλαιο προσαρτάται η βεβαίωση και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου. Ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου.

Οι βεβαιώσεις των μηχανικών ισχύουν για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας.

Οι μηχανικοί της “Πλαισιοδομή-Σύμβουλοι Μηχανικοί” εκδίδουν άμεσα τη Βεβαίωση Μηχανικού, αφού προηγηθεί αυτοψία στο χώρο και ο απαραίτητος έλεγχος στοιχείων όπως:

  • Στέλεχος της Οικοδομικής Αδείας
  • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
  • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία

Εφόσον δεν διαπιστωθεί κάποια αυθαιρεσία (η οποία θα πρέπει να τακτοποιηθεί με τον Ν.4495/2017) εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη  Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών επικοινωνήστε μαζί μας και άμεσα ένας από τους μηχανικους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.