Άδειες Δόμησης

12/07/2015

Η άδεια δόμησης είναι το επίσημο έγγραφο της πολιτείας για την νομιμότητα κατασκευής ενός κτιρίου.

Σύμφωνα με τον Ν.4030/2011 (τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης) υπάρχει η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης.

Η έγκριση δόμησης είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Η άδεια δόμησης είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Tα αρμόδια όργανα για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

  • Δικαιολογητικά στοιχεία για έκδοση Έγκρισης Δόμησης

Για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων και φύλλο ελέγχου

β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης

γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας, απόσπασμα κτηματολογίου, στοιχεία νομιμότητας κτισμάτων κλπ.

  • Δικαιολογητικά στοιχεία για έκδοση Άδειας Δόμησης

Για την έκδοση άδειας δόμησης μαζί με την έγκριση δόμησης υποβάλλονται και τα:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων και φύλλο ελέγχου

β) Αρχιτεκτονική Μελέτη

γ) Στατική Μελέτη

δ) Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου

ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων

η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

θ) Μελέτη καυσίμου αερίου

ι) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού στην οποία αναφέρεται ότι οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς

ια) Σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου

ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης

ιγ) Αποδεικτικό κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών

ιδ) Ταυτότητα κτιρίου (μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή του)

Εκτός από την άδεια δόμησης υπάρχει επίσης:

α) η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και

β) η προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση για τις εργασίες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και το οικείο αστυνομικό τμήμα.

Η “Πλαισιοδομή-Σύμβουλοι Μηχανικοί” αναλαμβάνει να εκδόσει όλες τις ανωτέρω άδειες δόμησης στηριζόμενη στις γνώσεις και την εμπειρία των μελών της, σύμφωνα με τους όρους του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών (Ν.4030/2011).

Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις άδειες δόμησης και να λύσετε τις απορίες σας επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και ένας μηχανικός-εκπρόσωπος της εταιρείας θα απαντήσει στα ερωτήματά σας.