Διαχείριση κτιρίων και τεχνικού έργου

02/07/2015

Η διαχείριση τεχνικού έργου είναι μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες για τη σωστή εκτέλεση ενός έργου.

Έργο (τεχνικό) είναι μία και μοναδική, συλλογική προσπάθεια  κατασκευής με συγκεκριμένους στόχους, με ορισμένη αρχή και τέλος και με ένα συγκεκριμένο κάθε φορά προϋπολογισμό.

Κάθε τεχνικό έργο είναι μοναδικό και απαιτεί την ύπαρξη ειδικού, κάθε φορά, εργοταξίου. Στην εκτέλεση κάθε έργου συμμετέχουν διαφορετικά συνεργεία με διαφορετικές ειδικότητες. Η διαχείριση του εκάστοτε έργου μπορεί να είναι πολύπολοκη και δύσκολη εάν το εργοτάξιο δεν είναι οργανωμένο και δεν υπάρχει σωστός τρόπος λειτουργίας σε αυτό.

Η εμπειρία, η γνώση και ο αριθμός των εργαζομένων στο εργοτάξιο, η οργάνωση κατά τη λειτουργία του, οι εγκαταστάσεις του καθώς και η ασφάλεια εντός του εργοταξίου κατά τη διάρκεια ενός έργου, αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας κατά τη διαχείριση του έργου. Οι περιορισμοί ως προς τον αριθμό και την εμπειρία των εργαζομένων, τη σύνθεση, οργάνωση, εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια του εργοταξίου κάνουν τη διαχείριση του έργου απαιτητική και δύσκολη. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή του τεχνικού έργου, αποτελεί τη λύση για μια σωστή διαχείριση.

Τι είναι η Διαχείριση Tεχνικού Έργου;

Διαχείριση τεχνικού έργου (Project Management) είναι η παροχή υπηρεσιών ώστε να πραγματοποιηθεί το τεχνικό έργο σύμφωνα με το προγραμματισμένο κόστος, στον προγραμματισμένο χρόνο και με ποιότητα. Κατά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικού έργου, πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή και υγιής επικοινωνία μεταξύ του κυρίου του έργου και του φορέα κατασκευών – κατασκευαστή και μεταξύ του κατασκευαστή και της ομάδας παραγωγής, ώστε να παραδοθεί – εκτελεστεί ένα ολοκληρωμένο τεχνικό έργο. Ο προγραμματισμός, ο έλεγχος προόδου του έργου, η διοίκηση, η επικοινωνία και η ορθή σκέψη για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων αποτελούν βασικά στοιχεία του ορισμού της διαχείρισης τεχνικού έργου.

Ο Μηχανικός του έργου πρέπει να γνωρίζει το έργο σε όλες τις λεπτομέρειές του, να είναι πάντα ενημερωμένος για ό,τι συμβαίνει στο εργοτάξιο, να γνωρίζει ποιο σημείο του έργου εκτελείται την κάθε στιγμή, ποιός είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία και ποια εργασία απομένει να εκτελεστεί, προκειμένου να υπάρχει μια συνέχεια έως την ολοκλήρωση του έργου.

Πιο αναλυτικά, η Διαχείριση Τεχνικού Έργου περιλαμβάνει :

α) την Οικονομική Διαχείριση (δηλαδή  τα οικονομικά στοιχεία και τον προϋπολογισμό του έργου)

β) τον έλεγχο ποιότητας υλικών και εργασιών και τον έλεγχο της προόδου του Έργου από πλευράς κατασκευής και από πλευράς τήρησης των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων

γ) τη διαχείριση μελετών (λ.χ. προγραμματισμός μελετών)

δ) τη διαχείριση κατασκευών (λ.χ. την οργάνωση και τον συντονισμό των συνεργείων, τη σύνταξη των  επιμετρήσεων του έργου, την παράδοση του έργου βάσει χρονικού προγραμματισμού).

Η Πλαισιοδομή-Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει την Διαχείριση Τεχνικού Εργου, από το αρχικό στάδιο της οργάνωσης του εργοταξίου μέχρι την παράδοση του έργου.

Στην καλή εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σημαντικό ρόλο παίζει η εμπειρία των μηχανικών αλλά και η θέλησή τους για τη σωστή διαχείριση του έργου.

Η ορθώς προγραμματισμένη Διαχείριση τεχνικού έργου οδηγεί σε μία πλήρη και τεχνικά σωστή κατασκευή.